Registrace na kongres ČSPV

Účastním se jako *
Mám zájem o parkování
Mám zájem o vegetariánskou stravu

Adresa

Fakturační adresa

Liší-li se od vyplněného

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Potvrzuji, že tímto souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto dotazníku správcem údajů Českou společností pro politické vědy, z.s. se sídlem nám. W. Churchilla 1938/4, 130 00 Praha 3, spolkem zapsaným ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 1163, IČ: 61386260 pro účely stanovené níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto dotazníku, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů níže stanovených. Jsem si vědom/a svých práv podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely akce z důvodu sdělování informací týkajících se akce. Sumarizované údaje z tohoto dotazníku mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. Správce údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního nebo obdobného poměru.