Pro autory

Instrukce pro autory
Struktura a obsah textu musí odpovídat standardům odborného textu.
Rukopisy zasílejte ve formátu „doc“ či „docx“ elektronickou poštou na adresu jakub.charvat(at)mup.cz. Informace o autorovi (tituly, jméno a příjmení, pracoviště, adresu a e-mailový kontakt) připojte v samostatném souboru. Grafy, tabulky a obrázky vkládejte přímo do textu, samostatně zašlete i jejich zdrojové soubory.
Způsob odkazů na literaturu a prameny vychází z praxe světové politologie: přímo v textu uvádějte v závorkách příjmení autora, rok vydání a stránky, například (Novák, 1999: 24), na závěr studie pak připojte abecedně řazený seznam použitých zdrojů – viz například u monografií „Novák, F. (1999) Název knihy. Praha: Sociologické nakladatelství.“, u periodik např. Novák, F. (1999). Název článku. Název periodika, ročník(číslo), rozsah stran. V případě nejasností nahlédněte do seznamu literatury v textech publikovaných v Politologické revue od čísla 1/2015.
Rukopisy statí, konzultací a recenzních statí musí obsahovat název v jazyce textu (čeština, slovenština nebo angličtina), abstrakt v angličtině o rozsahu do 200 slov a tři až pět klíčových slov rovněž v angličtině.

Recenzní řízení:
Příspěvky je možno zasílat redakci průběžně. Všechny texty (s výjimkou zpráv, recenzí nových knih a mimořádných informativních rubrik) jsou zveřejňovány na základě výsledku nezávislého a oboustranně anonymního recenzního řízení; vyžaduje se pozitivní hodnocení přinejmenším dvěma recenzenty, přičemž se dodržuje princip, že žádný z recenzentů nesmí být spoluautorem recenzovaného textu a ani nesmí být v jakémkoli jiném konfliktu zájmů (např. spolupracovník autora apod.).
Povinností autora je reflektovat v závěrečném znění svého příspěvku zásadní připomínky recenzentů. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout publikování příspěvku, pokud připomínky recenzentů nebudou zapracovány do textu, resp. autor neuvede profesně relevantní, tedy vědecky opodstatněné důvody, které mu brání těmto požadavkům vyhovět. V případě rozhodnutí o publikování je třeba, aby autoři statí, konzultací a recenzních statí doručili anglické shrnutí svého textu v rozsahu přibližně 1 000 slov.

 

Publikační etika:
Časopis POLITOLOGICKÁ REVUE se zavazuje k dodržování nejvyšších standardů publikační etiky a přijal veškerá možná opatření proti nekalým praktikám při publikování. Všichni autoři předkládají svá díla časopisu jako články původní a potvrzují, že předložené práce nebyly zkopírovány nebo plagiovány zcela nebo zčásti z jiných děl. Publikování v časopisu POLITOLOGICKÁ REVUE je podmíněno objektivní anonymní recenzí dvěma recenzenty, čímž časopis garantuje vyloučení jakéhokoliv možného střetu zájmů při hodnocení kvality příspěvku. Všechny odchylky od výše definovaných pravidel by měly být oznámeny přímo šéfredaktorovi časopisu, který je připraven případná pochybení okamžitě řešit.

 

Charakteristika rubrik

RECENZOVANÉ RUBRIKY

Stati (Articles)

Stať je plnohodnotným, teoreticky zakotveným a metodologicky solidním výstupem empirického bádání, který navazuje na předchozí výzkum (ze stati je patrný originální přínos současnému stavu bádání) a přináší oborově relevantní závěry. Délka stati by se měla být v rozsahu 8 000 až 12 000 slov (včetně poznámek a seznamu zdrojů).

Konzultace (Research Notes)

Konzultace se může soustředit jak na prezentaci dílčího výstupu vlastního výzkumu (zejména na práci s původními daty a dílčími závěry), tak na představení a/nebo aplikaci konkrétní metody či teoretickou anebo konceptuální diskusi. Konzultace by měla být v rozsahu 7 000 až 10 000 slov (vč. poznámek a seznamu zdrojů).

Recenzní stati (Review Articles)

Recenzní stať by měla přinést kritické zhodnocení alespoň tří odborných knih věnujících se ústřednímu tématu, z nichž alespoň jedna nesmí být datem vydání starší než tři roky. Recenzní stať by se měla zaměřit zejména na danou oblast výzkumu a kritickým způsobem zhodnotit přínos knih k rozvoji bádání v této oblasti. Rozsah recenzní stati by měl být 6 000 až 9 000 slov (vč. poznámek a seznamu zdrojů).

 

NERECENZOVANÉ RUBRIKY

Recenze (Book Reviews)

Smyslem recenze je představit aktuální monografii (ne starší než tři roky), příp. i autora, autorku či autorský kolektiv, a kriticky zhodnotit její přínos pro politické vědy. Rozsah recenze by se měl pohybovat mezi 700 až 2000 slovy. Autorem recenze by něměla být osoba ze stejného pracoviště jako autor či kolektiv autorů recenzované publikace.

Dále vítáme ad hoc zprávy, rozhovory s významnými osobnostmi oboru a po dohodě s redakcí i další příspěvky.