O časopisu POLITOLOGICKÁ REVUE

POLITOLOGICKÁ REVUE je odborný recenzovaný časopis pro politickou vědu, zaměřený na původní odborné studie a diskusní příspěvky českých a zahraničních autorů, zprávy z vědeckého života a recenze. Časopis vydává Česká společnost pro politické vědy (ČSPV) dvakrát ročně, a to létě a v zimě daného roku. 

Publikujeme především příspěvky zaměřené na českou politiku, resp. na témata relevantní pro českou politiku a politologii. Autoři by ve svých rukopisech měli tuto relevanci přesvědčivě objasnit. 

Šéfredaktor, výkonný redaktor, redakční rada a redakční kruh jsou do svých funkcí ustavováni v souladu se stanovami ČSPV. Nikdo z nich není vůči ČSPV v zaměstnaneckém poměru a rovněž žádné politologické pracoviště v ČR nemá privilegovaný přístup k publikování textů.
Na vydávání časopisu se finančně podílí jednak ČSPV, jednak Rada vědeckých společností ČR, a to na základě výsledku grantového řízení.
Časopis je poskytován redakci International Political Science Abstracts – Documentation Politique Internationale, databázím EBSCO Political Science Complete (plné texty dostupné od ročníku 2008), C.E.E.O.L. (plné texty dostupné od ročníku 2004), ProQuest Political Science (plné texty dostupné od ročníku 2013) a časopisu The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (plné texty od roku 2015). Politologická revue je dále indexována v mezinárodní databázi ERIH Plus.

facebook small icon

 

Časopis vydává:
Česká společnost pro politické vědy (IČ 61386260)
Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Číslo účtu: 2900435535/2010

Časopis vychází od roku 1994.
Evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 6999
ISSN 1211-0353

Vychází 2x ročně (léto, zima)
Cena jednotlivého čísla 150 Kč
Celoroční předplatné 300 Kč
Obsah starších čísel je dostupný v databázi CEEOL.

 

Redakce:
Šéfredaktor: Jakub CHARVÁT, Metropolitní univerzita, Katedra politologie a anglofonních studií (e-mail: jakub.charvat@mup.cz)
Výkonný redaktor: Lucie TUNGUL, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Katedra politologie a společenských věd (e-mail: lucie.tungul@upol.cz)

Redakční rada:
Gabriel BADESCU, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca (Rumunsko)
Alena DRIESCHOVÁ, Cardiff University, Cardiff School of Law and Politics, Cardiff (Spojené království)
Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Praha (ČR)
Magdalena HADJIISKY, Université de Strasbourg, Štrasburk (Francie)
Seán HANLEY, University College London, Londýn (Spojené království)
Vít HLOUŠEK, Masarykova univerzita, Brno, Fakulta sociálních studií, Brno (ČR)
Jakub CHARVÁT, Metropolitní univerzita, Praha (ČR)
Petr KOPECKÝ, Leiden University, Leiden (Nizozemsko)
Karel KOUBA, Univerzita Hradec Králové, Fakulta filozofická, Hradec Králové (ČR)
Michal KUBÁT, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha (ČR)
Darina MALOVÁ, Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, Bratislava (Slovensko)
Zdenka MANSFELDOVÁ, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Praha (ČR)
Michel PEROTTINO, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha (ČR)
Blanka ŘÍCHOVÁ, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha (ČR)
Katarína STAROŇOVÁ, Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Bratislava (Slovensko)
Kateřina VRÁBLÍKOVÁ, The Ohio State University, Mershon Center for International Security Studies, Columbus OH (USA)

Redakční kruh:

Marek BANKOWICZ (Krakov, Polsko), Peter BUGGE (Aarhus, Dánsko), Kevin DEEGAN-KRAUSE (Detroit, USA), Alenka KRAŠOVEC (Lublaň, Slovinsko), Françoise MAYER (Montpellier, Francie), Karel B. MÜLLER (Praha, ČR), Jacques RUPNIK (Paříž, Francie), Dieter SEGERT (Vídeň, Rakousko), Jacek SROKA (Vratislav, Polsko), Tom THIEME (Chemnitz, Německo)

 

Recenzní řízení:
Příspěvky je možno zasílat redakci průběžně. Všechny texty (s výjimkou zpráv, recenzí a mimořádných informativních rubrik) jsou zveřejňovány na základě výsledku nezávislého a oboustranně zcela anonymního recenzního řízení; vyžaduje se pozitivní hodnocení přinejmenším dvěma recenzenty, přičemž se dodržuje princip, že žádný z recenzentů nesmí být spoluautorem recenzovaného textu ani nesmí být v jakémkoli jiném konfliktu zájmů (např. spolupracovník či pracovník téže instituce atp.).
Povinností autora je reflektovat v závěrečném znění svého příspěvku zásadní připomínky recenzentů. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout publikování příspěvku, pokud připomínky recenzentů nebudou do textu zapracovány, respektive autor neuvede profesně relevantní, tedy vědecky opodstatněné, důvody, které mu brání těmto požadavkům vyhovět.

Publikační etika:
Časopis POLITOLOGICKÁ REVUE se zavazuje k dodržování nejvyšších standardů publikační etiky a přijal veškerá možná opatření proti nekalým praktikám při publikování. Všichni autoři předkládají svá díla časopisu jako články původní a potvrzují, že předložené práce nebyly zkopírovány nebo plagiovány zcela nebo zčásti z děl jiných autorů či vlastních (autoplagiát).
Publikování v časopisu POLITOLOGICKÁ REVUE je podmíněno pozitivním hodnocení objektivních a anonymních posudků od přinejmenším dvou anonymních recenzentů, čímž časopis garantuje vyloučení možného střetu zájmu jakéhokoliv druhu při hodnocení kvality příspěvku.
Všechny odchylky od výše definovaných pravidel by měly být oznámeny šéfredaktorovi časopisu, který je připraven případná pochybení okamžitě řešit.
Časopis POLITOLOGICKÁ REVUE se připojuje k etickému kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE Code of Conduct).

 

Detailní instrukce pro autory naleznete ZDE.