Statute

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Název spolku zní: Česká společnost pro politické vědy, z. s. .(dále jen “Společnost”). je dobrovolná výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků v oboru politických věd a studentů politických věd, mezinárodních vztahů a příbuzných oborů sdružených ke společné činnosti, jejímž účelem je ve shodě s demokratickými principy společnosti a respektováním plurality filozofických a politických názorů podílet se na dalším rozvoji a zvyšování úrovně v oblasti politických věd v České republice a na koncepční a prognostické činnosti, jakož i na propagaci a realizaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti ve společenské praxi.

Čl. 2

(1) Česká společnost pro politické vědy, z. s. je dobrovolná výběrová organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků v oboru politologie a příbuzných oborů a studentů politologie a příbuzných oborů, sdružených ke společné činnosti, jejímž účelem je ve shodě s demokratickými principy společnosti a respektováním plurality filozofických a politických názorů podílet se na dalším rozvoji a zvyšování úrovně politologie a příbuzých oborů v České republice.
(2) Právní formou Společnosti je spolek.
(3) Společnost navazuje na činnost Československé společnosti pro politické vědy při ČSAV.
(4) Společnost je členkou Rady vědeckých společností AV ČR.
(5) Anglický ekvivalent názvu Společnosti zní: Czech Political Science Association.

Čl. 3

(1) Sídlo Společnosti je umístěno na adrese náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, 130 00 Praha 3.
(2) Společnost má přiděleno toto identifikační číslo osoby (IČO): 61386260.
(3) Společnost je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 1163.

 

ČÁST DRUHÁ
ÚČEL SPOLEČNOSTI

Čl. 4

(1) Společnost plní zejména tyto úkoly:

a) přispívá k rozvoji politologie a příbuzných oborů podporou vědecké a vedeckopopulární práce,
b) vydává odborné publikace, včetně časopisu Politologická revue,
c) poskytuje expertízy týkající se politologie a příbuzných oborů.

(2) Společnost spolupracuje se zahraničními právnickými osobami obdobného zaměření i s mezinárodními organizacemi.

Čl. 5

Ke splnění svých úkolů Společnost:

a) pořádá odborné konference, semináře, přednášky, diskuse apod.
b) provozuje webovou stránku www.cspv.cz, na níž informuje o své činnosti a jejímž prostřednictvím komunikuje se členy Společnosti a veřejností; Společnost umožňuje svým členům prostřednictvím této webové stránky komunikaci ve věcech, jež se týkají činnosti Společnosti,
c) může vypisovat soutěže a oceňovat výzkumné výsledky.

 

ČÁST TŘETÍ
ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTI

Čl. 6
Druhy členství

Členství ve Společnosti je řádné a čestné.

Čl. 7
Řádné členství ve Společnosti

Řádným členem Společnosti se může stát:

a) vědecký, vědecko-pedagogický nebo jiný odborný pracovník, který v oboru politických věd pracuje a vykazuje nebo vykázal tvůrčí činnost, neprovinil se proti občanské morálce a etice vědecké práce, písemně se přihlásil za člena Společnosti a ve své přihlášce čestně prohlásil, že souhlasí s posláním a úkoly Společnosti a je ochoten se svou činností podílet na jejich plnění
b) student oboru politologie či jiného ze společenskovědních oborů, jestliže se písemně přihlásí za člena a souhlasí s posláním a úkoly Společnosti a je ochoten se svou činností podílet na jejich plnění.

Čl. 8
Čestní členové Společnosti

(1) Čestným členem Společnosti se může stát významný domácí nebo zahraniční vědecký nebo odborný pracovník působící v politických vědách.
(2) Čestné členy volí valné shromáždění.
(3) Valné shromáždění Společnosti může na svém zasedání v případě výjimečných zásluh o rozvoj Společnosti a politologie zvolit čestného předsedu Společnosti.

Čl. 9
Práva řádných členů Společnosti

Řádní členové Společnosti mají právo:

a) účastnit se valného shromáždění a podílet se na jeho jednání,
b) volit a být volen do orgánů Společnosti,
c) podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na všech schůzích, konferencích a jiných odborných akcích organizovaných Společností, být informován o všech aktivitách pořádaných Společností,
d) být informován o všech aktivitách, na nichž se Společnost jako odborná společnost podílí,
e) přednostně získávat časopisy a publikace vydávané Společností či za jejího přispění.

Čl. 10
Povinnosti řádných členů Společnosti

Řádní členové jsou povinni:

a) dodržovat ustanovení stanov a aktivně se podílet na plnění úkolů Společnosti,
b) plnit usnesení orgánů, kterými se stanoví konkrétní úkoly jednotlivých členů.

Čl. 11
Práva a povinnosti čestných členů

(1) Čestný předseda Společnosti a čestní členové Společnosti mají veškerá práva řádných členů Společnosti, s výjimkou podle odstavce 2.
(2) Čestný předseda Společnosti a čestní členové Společnosti jsou osvobozeni od placení členských příspěvků a nemají hlasovací právo v orgánech Společnosti

Čl. 12
Členské příspěvky

(1) Každý člen Společnosti je povinen uhradit jednou za každý kalendářní rok členský příspěvek.
(2) Roční výši příspěvku stanoví svým usnesením valné shromáždění vždy na následující 3 roky dopředu.
(3) Členský příspěvek je splatný vždy do 30. dubna kalendářního roku, na který je členský příspěvek hrazen.

Čl. 13
Vznik členství ve Společnosti

(1) Členství vzniká přijetím za člena a zaplacením ročního členského příspěvku. Členský příspěvek za kalendářní rok, ve kterém vzniklo členství ve Společnosti, je uchazeč o členství povinen hradit vždy v plné výši.
(2) O přijetí za člena Společnosti rozhoduje předsednictvo, a to nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy byla přihláška uchazeče o členství doručena do sídla Společnosti, nebo do 60 dnů ode dne, kdy uchazeč o členství uhradil členský příspěvek, pokud úhrada členského příspěvku byla provedena až po doručení přihlášky uchazeče o členství. O rozhodnutí předsednictva musí být uchazeč o členství písemně vyrozuměn bez zbytečného odkladu po jeho přijetí. Rozhodnutí se neodůvodňuje.
(3) Proti rozhodnutí předsednictva o nepřijetí za člena je možno podat námitky do 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí předsednictva k výboru. Rozhodnutí výboru je konečné.
(4) Nebyl-li uchazeč o členství přijat, vrátí se mu 1/2 zaplaceného členského příspěvku do 60 dnů ode dne rozhodnutí předsednictva, nebo pokud uchazeč podal námitky, ode dne rozhodnutí výboru.

Čl. 14
Zánik členství

(1) Řádné i čestné členství ve Společnosti zaniká:

a) doručením písemného prohlášení člena do sídla Společnosti, že ze Společnosti vystupuje,
b) marným uplynutím dodatečné lhůty pro zaplacení členského příspěvku,
c) marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti vyloučení ze Společnosti nebo doručením rozhodnutí výboru o zamítnutí námitek proti vyloučení.

(2) Vyloučen může být člen z vážných důvodů, zejména jedná-li v rozporu s povinnostmi, jež mu ukládají tyto stanovy, nebo jestliže hrubě porušil zásady občanské morálky a etiky vědecké práce.
(3) O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo. Rozhodnutí předsednictva o vyloučení musí mít písemnou formu a musí být členovi, jehož se týká, doručeno bez zbytečného odkladu po rozhodnutí předsednictva.
(4) Proti rozhodnutí o vyloučení může člen, jehož se rozhodnutí týká, podat do 15 dnů ode dne jeho doručení námitky k výboru. Rozhodnutí výboru o námitkách proti vyloučení musí mít písemnou formu a musí být členovi, jehož se týká, doručeno bez zbytečného odkladu po rozhodnutí výboru. Rozhodnutí výboru o námitkách je konečné.

Čl. 15
Seznam členů Společnosti

(1) Vědecký tajemník Společnosti vede seznam všech členů Společnosti. Do seznamu členů se zapisuje:

a) jméno, příjmení a bydliště všech členů Společnosti,
b) den vzniku a zániku jejich členství ve Společnosti,
c) druh členství,
d) důvod zániku členství.

(2) Seznam členů Společnosti je přístupný pouze členům Společnosti.

 

ČÁST ČTVRTÁ
ORGÁNY SPOLEČNOSTI

HLAVA I
Obecná ustanovení

Čl. 16

(1) Orgány Společnosti jsou:

a) valné shromáždění,
b) výbor,
c) předsednictvo.

(2) Kontrolním orgánem Společnosti pro hospodářskou činnost jsou revizoři.
(3) Tiskovými orgány Společnosti jsou redakční rada časopisu Politologická revue a výbor.
(4) Každý řádný člen má při hlasování ve všech orgánech Společnosti vždy jeden hlas.

HLAVA II
Valné shromáždění

Čl. 17

(1) Valné shromáždění všech členů je nejvyšším orgánem Společnosti.
(2) Valnému shromáždění přísluší:

a) schvalovat zprávu výboru o činnosti Společnosti za období od posledního valného shromáždění,
b) schvalovat zprávu revizorů za období od posledního valného shromáždění,
c) volit čestné členy a čestného předsedu Společnosti,
d) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních,
e) volit členy výboru a revizory Společnosti,
f) schvalovat stanovy Společnosti,
g) rozhodovat o zrušení Společnosti a volit likvidátora,
h) rozhodovat o přeměně Společnosti.

Čl. 18

(1) Řádné valné shromáždění se koná jednou za tři roky a svolává jej výbor Společnosti.
(2) Výbor může kdykoliv svolat mimořádné valné shromáždění z vlastního rozhodnutí. Výbor svolá mimořádné valné shromáždění vždy na žádost alespoň 1/3 všech členů Společnosti nejpozději do jednoho měsíce od doručení písemné žádosti do sídla Společnosti. Při postupu podle prvé nebo druhé věty není dotčen odstavec 3.
(3) Výbor oznámí termín zasedání valného shromáždění spolu s programem zasedání všem členům Společnosti písemnou pozvánkou zaslanou na adresu bydliště uvedenou v seznamu členů nejméně 40 dnů před tímto termínem.

Čl. 19

(1) Valnému shromáždění předsedá a jeho jednání řídí předseda nebo místopředseda nebo jiný člen výboru, který byl pověřen výborem řízením valného shromáždění.
(2) Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Společnosti.
(3) Není-li svolané valné shromáždění usnášeníschopné, platí, že uplynutím jedné hodiny od okamžiku, kdy podle zaslané pozvánky mělo zasedat původně svolané valné shromáždění, bude zasedat náhradní valné shromáždění, které je schopno se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.
(4) Pro přijetí usnesení o změně stanov nebo o zániku Společnosti se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin přítomných členů. Pro přijetí usnesení valného shromáždění o ostatních otázkách se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
(5) Valné shromáždění volí členy výboru a revizora tajným hlasováním.

HLAVA III
Výbor

Čl. 20

(1) Výbor řídí činnost Společnosti v období mezi jednotlivými zasedáními valného shromáždění.
(2) Výbor má 15 členů. Funkční období člena výboru začíná zvolením a vždy končí dnem zasedání valného shromáždění.
(3) Do působnosti výboru náleží:

a) volit ze svého středu v tajném hlasování předsedu, místopředsedu a členy předsednictva,
b) schvalovat zprávu o činnosti Společnosti za kalendářní rok,
c) schvalovat zprávu o hospodaření Společnosti za kalendářní rok,
d) schvalovat plán činnosti Společnosti na následující rok,
e) schvalovat finanční plán na následující rok,
f) pověřovat předsednictvo plněním konkrétních úkolů,
g) zabezpečovat přípravu valného shromáždění včetně přípravy návrhů kandidátních listin,
h) zřizovat komise pověřené plněním konkrétních úkolů a jmenovat jejich členy,
i) rozhodovat o námitkách podle čl. 13 a 14.

Čl. 21

(1) Zasedání výboru svolává předseda nebo místopředseda podle potřeby.
(2) Předseda svolává zasedání výboru nejméně jednou ročně.
(3) Zasedání výboru musí předseda svolat vždy, byl-li o to požádán alespoň jednou třetinou členů výboru. Mimořádné zasedání výboru se musí konat nejpozději do dvou týdnů od okamžiku, kdy je předsedovi doručena žádost oprávněné skupiny členů výboru. Jestliže předseda v rozporu s větou prvou a druhou nesvolá zasedání výboru, svolá jej místopředseda.
(4) Zasedání výboru řídí předseda nebo místopředseda, případně jiný pověřený člen předsednictva.
(5) Výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
(6) Hlasování členů výboru je vždy veřejné.
(7) Pro přijetí usnesení výboru se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Čl. 22

(1) Je-li pro to naléhavý důvod, nebo nesešel-li se výbor po dobu delší 6 měsíců proto, že nebyl usnášeníschopný, nebo nezasedal-li výbor v této době vůbec, může předseda rozhodnout o hlasování členů výboru per rollam.
(2) Při postupu podle odstavce 1 zašle předseda písemný návrh usnesení výboru na adresu jejich bydliště podle stavu zápisu v seznamu členů. Návrh usnesení obsahuje také:

a) dobu pro doručení vyjádření člena výboru, která činí 15 dnů ode dne doručení návrhu usnesení členovi výboru,
b) podklady potřebné pro přijetí usnesení.

(3) Nedoručí-li člen výboru do sídla Společnosti v době podle odstavce 2 písm. a) k rukám předsedy souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
(4) Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů výboru.
(5) Výsledek hlasování per rollam včetně dne jeho přijetí oznámí předseda písemně všem členům výboru.

Čl. 23

(1) Před zasedáním valného shromáždění oznámí předsednictvo volbu členů budoucího výboru na další funkční období.
(2) Návrhy na kandidáty může předkládat každý řádný i čestný člen Společnosti. Kandidátní listinu vypracuje předsednictvo. Návrhy kandidátů musí být předloženy předsednictvu nejpozději 30 dní před zasedáním valného shromáždění. Každý kandidát musí se svou kandidaturou do výboru vyslovit předchozí písemný souhlas, jinak se k návrhu jeho kandidatury nepřihlíží.
(3) Každý člen Společnosti, který se účastní volby členů výboru, může označit na kandidátní listině nejméně jednoho, nejvíce 15 kandidátů. Každý kandidátní lístek musí vždy obsahovat poučení, jak označit vybrané kandidáty. Je-li na kandidátním lístku označeno více než 15 kandidátů, je kandidátní lístek neplatný. Není-li na kandidátním lístku označen žádný kandidát, je kandidátní lístek neplatný.
(4) Členy výboru je zvoleno 15 kandidátů, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí kandidátů los.

HLAVA IV
Předsednictvo

Čl. 24

(1) Předsednictvo má 5 členů. Předsednictvo se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších 3 členů.
(2) Předsednictvo zabezpečuje operativní řízení Společnosti v období mezi zasedáními výboru, přijímá nové členy Společnosti a navrhuje kandidáty na čestného předsedu a čestné členy.
(3) Zasedání předsednictva svolává podle potřeby předseda nebo místopředseda.
(4) Zasedání předsednictva řídí předseda nebo místopředseda, popřípadě některý z členů předsednictva.
(5) Schůzí předsednictva se může účastnit rovněž hospodář společnosti, který má poradní hlas.
(6) Pro přijetí usnesení předsednictva se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
(7) Ustanovení čl. 22 se použijí obdobně.

Čl. 25
Předseda

(1) Předseda je jednočlenným statutárním orgánem Společnosti. Za Společnost se předseda podepisuje tak, že k názvu Společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.
(2) Předsedu volí ze svých řad v tajné volbě výbor.
(3) Návrh na předsedu může předložit kterýkoliv člen výboru. Každý člen výboru může navrhnout pouze jednoho kandidáta.
(4) Pro zvolení v prvním kole volby musí kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů všech členů výboru. Pokud v prvním kole není zvolen žádný kandidát, postupují do druhého kola dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního. Ve druhém kole vítězí kandidát, který získá většinu hlasů.
(5) Výkon funkce předsedy je vždy bez nároku na odměnu.

Čl. 26
Místopředseda

(1) Místopředsedu volí ze svých řad v tajné volbě výbor.
(2) Návrh na místopředsedu může předložit kterýkoliv člen výboru. Každý člen výboru může navrhnout pouze jednoho kandidáta.
(3) Navržený člen výboru je do funkce místopředsedy zvolen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů ve veřejné volbě. Pokud se pro navrženého kandidáta nevysloví nadpoloviční většina přítomných členů výboru, koná se druhé kolo volby.
(4) Do druhého kola volby jsou navrhováni noví kandidáti. Místopředsedou se stává ten kandidát, který v druhém kole volby získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů výboru.
(5) Pokud ve druhém kole není zvolen žádný z kandidátů, postupují do třetího kola dva nejúspěšnější kandidáti z kola druhého. Ve třetím kole vítězí ten z kandidátů, který získá většinu hlasů. Při rovnosti hlasů se rozhoduje losem.
(6) Výkon funkce místopředsedy je bez nároku na odměnu.

Čl. 27
Další členové předsednictva

(1) Další členy předsednictva volí ze svých řad v tajné volbě výbor.
(2) Návrhy kandidátů na další členy předsednictva z řad členů výboru může předložit kterýkoliv člen výboru.
(3) V tajné volbě má každý člen výboru právo označit na kandidátní listině maximálně tři kandidáty, pro které hlasuje. Dalšími členy předsednictva se stávají ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se rozhoduje losem.
(4) Výkon funkce dalších členů předsednictva je bez nároku na odměnu.

HLAVA V
Vědecký tajemník Společnosti

Čl. 28

(1) Výbor volí do funkce vědeckého tajemníka Společnosti jednoho z členů Společnosti.
(2) Kandidáta na vědeckého tajemníka Společnosti navrhuje předseda.
(3) Pokud navrženého kandidáta nepodpoří nadpoloviční polovina členů výboru, koná se druhé kolo volby.
(4) Do druhého kola volby navrhuje kandidáta kterýkoliv člen výboru. Vědeckým tajemníkem se stává ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů výboru. Pokud ve druhém kole není zvolen kandidát, postupují do třetího kola dva nejúspěšnější kandidáti z kola druhého. Ve třetím kole vítězí kandidát, který získá většinu hlasů. Při rovnosti hlasů se rozhoduje losem.
(5) Vědecký tajemník Společnosti má tyto povinnosti:

a) zařizuje zveřejňování informací na webu Společnosti,
b) organizačně zajišťuje svolání zasedání výboru i předsednictva podle požadavků a aktuálních potřeb,
c) organizuje podle pokynů předsedy Společnosti hlasování per rollam,
d) spolupracuje s hospodářem Společnosti a účetní ohledně průběžné kontroly hospodaření Společnosti.

(6) Vědecký tajemník Společnosti nemá právní nárok na odměnu. Vědeckému tajemníkovi Společnosti může být vyplácena odměna, jejíž výši stanoví předsednictvo s přihlédnutím k finančním možnostem Společnosti.

 

ČÁST PÁTÁ
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

Čl. 29
Hospodář

(1) Na návrh předsedy schvaluje výbor jednoho z členů Společnosti do funkce hospodáře.
(2) Hospodář je pověřen vykonávat následující agendu:

a) vede běžnou agendu Společnosti,
b) spolupracuje s vědeckým tajemníkem Společnosti, účetní a revizory,
c) organizuje po dohodě se šéfredaktorem Politologické revue distribuci časopisu,
d) zařizuje agendu členské základny,
e) vypracovává a předkládá zprávy o hospodaření Společnosti.

(3) Hospodář nemá právní nárok na odměnu. Hospodáři může být vyplácena odměna, jejíž výši stanoví předsednictvo s přihlédnutím k finančním možnostem Společnosti.

Čl. 30
Účetní

(1) Předseda může rozhodnout o uzavření smlouvy s třetí osobou, která bude zajišťovat vedení účetnictví Společnosti (dále jen „účetní“). O tomto rozhodnutí informuje předseda členy výboru bez zbytečného odkladu. O výši odměny rozhoduje před uzavřením smlouvy předsednictvo s přihlédnutím k finančním možnostem Společnosti. Návrh smlouvy musí být před jejím uzavřením předložen ke schválení předsednictvu.
(2) Účetní se nestává zaměstnancem ani členem Společnosti.
(3) Povinností účetního je zejména:

a) podle požadavků hospodáře průběžně vést účetnictví Společnosti,
b) nejméně jednou ročně předložit kompletní účetnictví Společnosti ke kontrole hospodáři.

(4) Na základě předchozího kladného vyjádření hospodáře lze účetnímu poskytnout odměnu z prostředků Společnosti v souladu s uzavřenou smlouvou.

Čl. 31
Revizoři

(1) Dohled nad hospodářskou činností Společnosti vykonávají dva revizoři, kteří z hospodářského hlediska posuzují i plnění úkolů Společnosti.
(2) Revizoři předkládají písemnou revizní zprávu o hospodaření valnému shromáždění a výboru, který se bez přihlédnutí k jejich návrhu nemůže usnést ani o schválení účetní závěrky, ani o úhradě ztráty.
(3) Veškerá práce revizorů je bez nároku na odměnu.

 

ČÁST ŠESTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 32
Jiní zástupci Společnosti

(1) Výbor může rozhodnout, že za Společnost bude jako její zástupce na základě písemné plné moci jednat jiný člen Společnosti. Plná moc se pověřenému členovi Společnosti udělí v rozsahu určeném výborem.
(2) Pověřený člen je povinen při zastupování Společnosti jednat tak, aby bylo nepochybné, že jedná jako zástupce Společnosti. Pověřený člen připojí k podpisu dodatek vyjadřující jeho zmocnění.

Čl. 33
Kongres a jeho organizace

(1) Společnost organizuje pravidelně konání odborných kongresů. Pro přípravu kongresu Společnosti má výbor právo vytvořit dva koordinační orgány, a to Organizační výbor kongresu (dále jen „OVK“) a Programový výbor kongresu (dále jen „PVK“).
(2) Organizační výbor kongresu tvoří nejméně čtyři členové výboru, kteří jsou do funkce jmenováni na veřejném zasedání výboru. Povinností členů OVK je podílet se ve spolupráci s předsedou a místopředsedou na přípravě všech organizačních stránek kongresu.
(3) Programový výbor kongresu tvoří nejméně čtyři členové výboru, kteří jsou do funkce jmenováni na veřejném zasedání výboru. Povinností členů PVK je podílet se ve spolupráci s předsedou a místopředsedou na obsahové a profesně kvalitní přípravě programu kongresu.
(4) Návrh na členy OVK a PVK může předložit každý člen výboru. Funkční období člena OVK a PVK začíná okamžikem jmenování a končí okamžikem skončení kongresu. Ke jmenování členem OVK a PVK se vyžaduje veřejný souhlas všech členů výboru. Členové OVK mohou být současně členy PVK.

Čl. 34
Ad hoc komise

Výbor může vytvářet koordinační, popřípadě pracovní orgány za účelem organizování spolupráce s ostatními vědeckými společnostmi nebo jinými společenskými organizacemi, s vysokými školami nebo s vědeckými a výzkumnými ústavy.

Čl. 35
Pracovní komise

Pro přípravu a k plnění některých úkolů, např. hospodářské povahy, mohou orgány Společnosti vytvořit pracovní komise. Do pracovních komisí mohou být přizváni nečlenové jako odborní poradci. Komise jednají podle pokynů orgánů, které je zřídily.

Čl. 36
Časopis Politologická revue

(1) Členové výboru navrhují kandidáty na funkci šéfredaktora časopisu Politologická revue. Šéfredaktor je zvolen do své funkce, pokud s tím souhlasí alespoň nadpoloviční většina přítomných členů výboru.
(2) Členové výboru navrhují nejméně pět kandidátů na členy redakční rady časopisu. Členy redakční rady jsou zvoleny ty osoby, s jejichž zvolením souhlasí alespoň nadpoloviční většina přítomných členů výboru.
(3) Na základě návrhu šéfredaktora zvolí výbor zástupce šéfredaktora. Zástupce šéfredaktora je zvolen do funkce, pokud s tím souhlasí alespoň nadpoloviční většina přítomných členů výboru.
(4) Na základě návrhu šéfredaktora a členů výboru zvolí výbor členy redakčního kruhu. Členem redakčního kruhu je zvolena osoba, pokud s tím souhlasí alespoň nadpoloviční většina přítomných členů výboru.
(5) Výbor může osoby uvedené v odstavcích 1 až 4 odvolat z jejich funkcí, pokud s tím souhlasí alespoň nadpoloviční většina všech členů výboru.
(6) Šéfredaktor nemá právní nárok na odměnu za přípravu časopisu. Odměny se vztahují na sestavení čísla, korektury, evidenci a distribuci, případně zveřejňování na internetu. Šéfredaktorovi může být vyplácena odměna, jejíž výši stanoví předsednictvo s přihlédnutím k finančním možnostem Společnosti.
(7) Anglický ekvivalent názvu časopisu zní: The Czech Political Science Review.

Čl. 37
Hmotné prostředky k plnění úkolů Společnosti

(1) K hospodářskému zajištění plnění úkolů Společnosti slouží:

a) členské příspěvky,
b) dotace poskytované z prostředků státního rozpočtu,
c) příjmy vyplývající z vlastní činnosti Společnosti,
d) dary a dědictví.

(2) Při hospodaření se Společnost řídí právním řádem ČR, účetními předpisy a pokyny Rady vědeckých společností AV ČR.

 

ČÁST SEDMÁ
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Čl. 38

Jestliže Společnost zanikne, připadne její majetek, jenž zbude po úhradě všech jejích dluhů, Akademii věd České republiky, s podmínkou, že jej odevzdá jinému spolku, který by do tří let po zániku Společnosti vznikl pro plnění obdobných úkolů v příslušném oboru. Pokud žádný takový spolek ve lhůtě podle prvé věty nevznikne, může Akademie věd ČR se získanými prostředky naložit dle svého uvážení.
Přijetím a registrací těchto stanov MV ČR se nahrazují Stanovy ČSPV ze dne 9. 10. 2006 registrované MV ČR dne 5. 3. 2008. Nové Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace MV ČR.
Novela Stanov ČSPV přijatá na Plenárním zasedání dne 10. 9. 2015 podléhá zápisu Městského soudu v Praze do rejstříku spolků (§ 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

 

V Praze dne 10. 9. 2015