VIII. Kongres České společnosti pro politické vědy „Co-Vid a politika ve střední Evropě“: Výzva k podávání návrhů na panely a příspěvky

Výbor České společnosti pro politické vědy si Vás dovoluje informovat, že VIII. Kongres České společnosti pro politické vědy se uskuteční ve dnech 9. – 10. 9. 2021 v Brně v prostorách Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (v případě nepříznivých okolností se akce uskuteční formou online konference).

Hlavním tématem kongresu, kterému bude věnována zvláštní sekce panelů, jsou proměny politiky (nejen) ve střední Evropě v souvislosti v pandemií SARS-CoV-2. Pandemie a její podoba představuje jednu z nejvýznamnějších výzev posledních desetiletí fungování politických systémů. Jedním z cílů kongresu je proto nalézt odpovědi na následující otázky:

 • Jak efektivně reagovaly vlády ve střední Evropě, případně v komparativní perspektivě na pandemii?
 • Jak se projevila pandemie na stranických systémech a politických stranách v regionu?
 • Jaké jsou dopady pandemie na politické postoje, politické chování a na kvalitu demokracie?
 • Jaké bezpečnostní výzvy přinesla stávající krize?
 • Jak se projevila pandemie v oblasti zahraniční politiky a Evropské unie?
 • Jaké jsou doporučení pro formulování politik v boji s pandemií?

Výbor České společnosti pro politické vědy v souvislosti s přípravou kongresu vyhlašuje výzvu k podávání návrhů na panely a samostatné příspěvky z politologie, mezinárodních vztahů, evropských studií, bezpečnostních studií a příbuzných oborů. Příspěvky a panely se mohou, ale nemusí týkat dopadů pandemie na politiku ve střední Evropě. Uvítáme panely a příspěvky zabývající se tématy a výzvami současné domácí i mezinárodní politiky jak z teoretického, empirického nebo politickou teoretického pohledu. A tradičně otevíráme kongres i představitelům příbuzných oborů a disciplín (např. mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia, areálová / teritoriální studia, sociologie, filosofie, politická geografie, politická komunikace a kampaně atd.).

Pozvání k přednesení keynote address přijal Dr. Fernando Casal Bértoa (University of Nottingham). Součástí kongresu budou panely se zvanými přednášejícími včetně Prof. Agnes Bátory (Central European University), Dr. Tima Haughtona (University of Birmingham), Dr. Petry Guasti (Goethe Universität) a Dr. Bena Stanleyho (SWPS ve Varšavě).

Termíny:

 • navrhování celých panelů a samostatných příspěvků – 10. 4. 2021
 • posouzení panelů a příspěvků programovým výborem: do 10. 5. 2021
 • registrace a platba kongresových poplatků: do 31. 8. 2021 (podrobnosti níže)

Návrh na celý panel musí obsahovat:

 • název panelu
 • jméno, afiliace a kontakt na navrhovatele
 • jméno, afiliace a kontakt na předsedu (v případě, že předseda bude v panelu též prezentovat vlastní příspěvek, určí navrhovatel i spolupředsedu)
 • názvy příspěvků a jejich anotace o rozsahu cca 500 znaků, jména, afiliace a kontakty na členy panelu
 • panel by měl být složený ideálně ze 4-5 příspěvků, členové panelu by měli pocházet minimálně z 3 pracovišť
 • panely a příspěvky mohou být v českém, slovenském či anglickém jazyce

Návrh na samostatný příspěvek musí obsahovat:

 • název příspěvku a abstrakt o rozsahu cca 500 znaků
 • jméno, afiliace a kontakt na autora příspěvku
 • příspěvky mohou být v českém, slovenském či anglickém jazyce

Kontakt:

 • návrhy na panely i na samostatné příspěvky zasílejte elektronicky na emailovou adresu: kongres2021@cspv.cz

Registrace a kongresový poplatek (č. účtu je 2301371365/2010):

 • členové ČSPV: 1.000 Kč
 • nečlenové ČSPV: 1.500 Kč
 • studenti doktorských studijních programů: 500 Kč (v případě účasti na Ph.D. workshopu za účast na obou akcích dohromady 750 Kč)
 • v případě přijetí panelů a příspěvků do programu kongresu obdrží jejich autoři současně s potvrzením o přijetí příspěvku i podrobné informace k registraci a platbě poplatku

Programový výbor:

 • Vlastimil Havlík (předseda ČSPV)
 • Vít Hloušek (Masarykova univerzita)
 • Jakub Charvát (vědecký tajemník ČSPV)
 • Petr Just (Metropolitní univerzita Praha)
 • Karel Kouba (Univerzita Hradec Králové)
 • Michal Kubát (Univerzita Karlova)
 • Pavel Maškarinec (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně)
 • Lucie Tungul (Univerzita Palackého)
 • Petr Vymětal (Vysoká škola ekonomická, hospodář ČSPV)

Verze pro tisk (v pdf)